fbpx

Sramota Sarajeva: Kako je propala Jajce Kasarna

Jajce kasarna je, uz kasarnu na Bistriku koja je građena 1901. godine, u arhitektonsko - oblikovnom i konstruktivnom smislu, najsloženiji vojni objekat u BiH iz austrougarskog perioda, za čiju je gradnju i razvoj usko vezana historija grada Sarajeva.

FOTOGRAFIJE: Velija Hasanbegović

Kompleks vojnih objekata Jajce kasarne, građenih etapno od austrougarskog perioda pa do 1948. godine, nalazi se u sklopu starogradskog naselja Vratnik, na platou južnog dijela ostataka zidina srednjovjekovnog starog grada, čija je teritorija zaokružena između 1729. i 1816. godine. Taj vojni kompleks svjedoči o kontinuitetu građenja fortifikacijskih objekata na tom strateškom području od srednjovjekovnog perioda, pa sve do druge polovine XX vijeka, kada su na bliskom području izgrađene kasarne koje su služile tadašnjoj JNA. Najznačajniji objekat unutar kompleksa je „Jajce kasarna“, čija je gradnja u današnjem obliku završena 1914. godine. Jajce kasarna je, uz kasarnu na Bistriku koja je građena 1901. godine, u arhitektonsko – oblikovnom i konstruktivnom smislu, najsloženiji vojni objekat u BiH iz austrougarskog perioda, za čiju je gradnju i razvoj usko vezana historija grada Sarajeva. Jajce kasarna se nalazi na dominantnoj poziciji iznad Sarajeva i vidljiva je sa skoro svih tačaka u gradu.

Austrougarske trupe ušle su u Sarajevo 19. VIII 1878. godine. Nova vlast je 1886. godine započela gradnju manje kasarne na mjestu gdje se danas nalazi Jajce kasarna. Historijski podaci o ovoj građevini su vrlo oskudni i ne postoji sačuvana dokumentacija na osnovu koje bi se moglo sa sigurnošću utvrditi pravi razlog zašto su se vlasti odlučile da uklone ovaj objekat i pokrenu aktivnosti oko izgradnje novog objekta. Uvidom u fotodokumentaciju iz 1907. godine i ranije, može se zaključiti da je ovaj objekat imao spratnost P+1 ili P+2, bio pokriven dvovodnim krovom, bez kula.

Godine 1912. je započeta izgradnja Jajce kasarne u današnjem obliku, a gradnja je završena neposredno pred I svjetski rat, 1914. godine, 2. marta 1914. godine, zgrada današnje Jajce kasarne, koja se prvobitno zvala kasarna „Princ Eugen“, sa svim pripadajućim katastarskim česticama je upisana u Gruntovnici.

Dana 15. aprila 1914. godine izvršeno je proširenje katastarske čestice na kojem se nalazi kompleks Jajce kasarne. Iz spisa Kotarskog suda u Sarajevu  vidljivo je da se katastarske čestice u posjedu Atije Palica (rođena Šehović) ukupne površine od 314 m² pripajaju posjedu kasarne „Princ Eugen“ za protuvrijednost u iznosu od 4400 kruna. Po sklopljenom sporazumu, privatna kuća na istom posjedu zapadno od kompleksa je srušena i zemljište je pripojeno posjedu. Na ovoj parceli je 1920. godine podignut objekat konjušnice i magazina, koji je kasnije pretvoren u garažu.

Historijska građevina je današnje ime „Jajce kasarna“ dobila 1915. godine po gradu Jajcu iz koga se te godine u ovu kasarnu preselila vojna bolnica. Godine 1948. je izgrađen objekat prijavnice, s tim da je njegova rekonstrukcija izvršena 1985. godine. Godine 1969. izvršen je upis vlasništva ovog vojnog kompleksa kao opštenarodne imovine.

Neposredno prije početka zadnjeg rata u BiH, 1992. godine kasarna je napuštena od strane Jugoslovenske narodne armije, i tom prilikom je započela devastacija objekta. Iz objekta je odnesena sva pokretna imovina, a postojeće elektroinstalacije, kao i dio drugih instalacija, su uništeni.

Nakon što je objekat preuzet od strane Armije BiH, početkom 1992. godine, objekat je bio izložen granatiranju. Tom prilikom je teško oštećen i devastiran. Od 1995. do 2002. godine u dijelovima kompleksa su bile smještene jedinice Vojske FBiH. Od 2002. godine do danas teško oštećeni objekti kompleksa nisu u redovnoj upotrebi. Objekat, od 2002. godine mijenja naziv u kasarnu „Safet Hadžić“.

 

PROČITAJTE I...

Da Zetra ne bude Manjača. Da Holiday Inn ne postane Vilina vlas. Da oca i majku ne tražim po Tomašicama. Da se Sarajevo ne zove Srebrenica. Da ne vučem za rukav Amora Mašovića.

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI