fbpx

„Priručnik za glasače“ Novog Grada

Treći faktor koji doprinosi boljoj poziciji SDA u odnosu na druge stranke jeste činjenica da se „ponuda stranaka“ za biračko tijelo koje je tradicionalno pripadalo SDP-u u najmanju ruku utrostručila učestvovanjem Demokratske fronte i Građanskog saveza (samo za vijeće) na ovim izborima. Dok se glasačko tijelo ljevice dijeli, velike stranke desnice su u najmanju ruku ujedinjene.

www.novigrad2020.ba na kojoj se pored informacija za načelnika može pronaći izborni program stranke za predstojeće izbore, kompletna lista kandidata za općinsko vijeće sa kratkim biografijama, najave predstavljanja i političkih skupova kao i poveznice sa dvije društvene mreže: facebook i youtube kanal.

Za poziciju načelnika na predstojećim loklanim izborima SDA je sa SBB-om ponudila zajedničkog kandidata, Semira Efendića, dok za vijeće nastupaju kao dva odvojena politička subjekta sa dvije odvojene liste. Iako se na prvi pogled zajednički nastup ove dvije stranake za poziciju načelnika čini veoma dobrim i daje veće šanse zajedničkom kandidatu da bude izabran, dvije odvojene liste za općinsko vijeće predstavljaju u najmanju ruku izazov sa kojim će se morati SDA ili SBB suočiti prilikom formiranja vijećničke većine ukoliko jedna od njih pobijedi na lokalnim izborima. Prilikom kreiranja liste kandidata za općinsko vijeće SDA Novi Grad Sarajevo je pored imena sedam vijećnika koji trenutno obnašaju tu dužnost predložila i 29 novih imena različitih profila od studenata do doktoranata. Što se tiče rodne zastupljenosti oko 39% kandidata na listi su žene, dok je procenat mladih na listi SDA oko 40%.

Program Stranke demokratske akcije za predstojeće izbore dosta je koncizno napisan i fokusiran na nekoliko segementa u kojima bi se mogla ogledati politika općine u narednom periodu. Prije svega u velikoj mjeri program je fokusiran na razvoj infrastrukture na području općine što predstavlja logičan slijed jer je pisan kao nastavak prošloizbornog pobjedničkog programa ove stranke, te nastoji završiti započeto. Pored parkova, igrališta, kanalizacione i vodovodne mreže jedan od značajnijih infrastrukturinih projekta koje se nalaze u program jeste izgradnja dijela XII transferzale koja će spajati Stupsku petlju i međunarodni aerodrom Sarajevo. Drugi dio programa koji bi se mogao izdvojiti kao cjelina jeste fokusiran na razvoj privrede u općini Novi Grad putem kreditnih linija za privredu, uređenje industrijskih zona i prekvalifikaciju radnika. Treća cjelina programa u fokus stavlja potencijale i ravoj turizma na području općine Novi Grad gdje će se pored projekta obnove ratnog tunela iz pravca Dobrinje fokusirati i na izgradnju Memorijalnog kompleksa Žuč, jačanje smještajnih kapaciteta, itd. Posljednja cjelina koja bi se mogla izdvojiti u programu jeste vezana za socijalna pitanja na području Općine poput nastavka finansijske podrške porodicama sa troje i više djece, izdvajanja za 100% invalide i stipendiranje. Ono što je, u pogledu socijalnih pitanja, novina jeste zagovaranje osnivanja općinskog Fonda za izjednačavanje naknada majkama porodiljama koje su nezaposlene sa kantonalnim primanjima zaposlenih porodilja. Ono što se nameće kao osnovni problem vezano za program SDA stranke u Novo Gradu jeste izostavljanje nekih za loklanu zajednicu bitnih segmenata poput projekata za mlade i omladinske politike, konkretnih rješenja vezanih za pospješivanje i kreiranje pozitivnog ambijenta za investiranje, povećanja općeg informisanja i uključivanja građana (npr. putem e-uprave), kao i način uređenja odnosa između lokalne samouprave (mjesnih zajednica) i lokalne uprave (općine).

Socijaldemokratska partija u Novom Gradu nastupa samostalno i kandidirala je kandidate kako za općinsko vijeće tako i za poziciju načelnika/načelnice na koju je kandidirala Editu Sulejmanović. Za ove izbore SDP nije kreirao posebnu internet stranicu na kojoj bi prezentirao program, kandidatske liste i kandidatkinju za načelnicu, ali putem zvanične stranice SDP-a BiH plasiraju saopćenja i vijesti vezane za nadolazeće izbore. Također, kandidatkinja za načelnicu je otvorila i blog putem kojeg komunicira sa potencijalnim glasačima, mada nisu baš ažurni u objavljivanju novih članaka (svega dva članka su objavljena u proteklom periodu). Pored navedenih, posjeduju kako profile općinskog odbora SDP-a na facebook-u, profil kandidatkinje također na facebook-u, te profil kandidatkinje na youtube kanalu, dok se povremeno koriste i zvaničnim youtube kanalom SDP-a BiH. Na ovim izborima SDP je ponudio 36 kandidata za općinsko vijeće od čega su dva kandidata u trenutnom sazivu općinskog vijeća. Poput i SDA SDP na listi ima 14 kandidatkinja što predstavlja oko 39% zastupljenosti žena na izbornoj listi, dok je procenat mladih nešto iznad 33%. Ono što bi moglo predstavljati prijetnju na ovim lokalnim izborima za SDP jeste činjenica da od ponuđenih kandidata za načelnika najmanje dva (DF-a i SDF-a BiH) ciljaju isti segment glasača (ljevice), što bi moglo utjecati na razdvajanje glasačkog tijela ljevice u Novo Gradu.

Za razliku od programa stranke demokratske akcije, program Socijaldemokratske partije BiH je u velikoj mjeri konkretizovan putem izlistavanja pojedinačnih projekata – predizbornh obećanja, tačnije njih 102. Program SDP-a u velikoj mjeri pokriva sve aspekte djelovanja lokalne uprave od socijalnih, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulturno-sportskih do infrastrukturnih, administrativnih i ekonomsko razvojnih. Tako u pogledu politika i reforme socijalne zaštite SDP Novi Grad Sarajevo kao jedan od projekata koje će nastojati oživjeti (jer su i prije nuđena slična rješenja ali nisu zaživjela) navodi otvaranje „narodnih dućana“ za potrebe socijalno-ugroženog stanovništva. Drugi projekat koji bi mogao biti uskovezan sa prethodnim jeste uvođenje „javne blagajne“ definiranih kao mjesta za plaćanje svih uplatnica bez provizije, firmama i institucijama s kojima bi opština sklopila posebne ugovore.

Od infrastrukturnih projekta koje navodi SDP, za razliku od SDA, ističe se izgradnja IX transferzale koja bi spajala ulice Džemala Bijedića i Safeta Zajke. Još jedan od segmenata kojem je u svom program SDP posvetio pažnju jeste rad općinske administracije gdje su naveli da žele uvesti elektronski pristup dokumentima i aktima od značaja za stanovnike Novog Grada kao i elektronski prijenos sjednica općinskog vijeća ili objavljivanje njihovih snimaka. Također, posebnu pažnju SDP ove godine u svom programu posvećuje mladima gdje putem nekoliko prijedloga/obećanja nudi rješavanje pitanja mladih putem organiziranja kampanja protiv poroka, dodatne edukacije mladih te otvaranje Centra za mlade pri općini Novi Grad.

Iako je program SDP-a Novi Grad Sarajevo konkretnije napisan ono što je na prvi pogled uočljivo jeste činjenica da mnoge od ovih projekata, ukoliko ne budu imali konkretnu podršku viših nivoa vlasti, će biti veoma teško ako ne i nemoguće ostvariti. Ovdje se ne nameće kao primarni problem samo finansiranje projekata već naprotiv pitanje nadležnosti i mogućnosti općine prilikom realizacije projekata.

Demokratska fronta po prvi put nastupa na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, međutim zbog uspjeha koji je stranka ostvarila na općim izborima 2014. godine, neminovno je da se pozabavimo i programom kao i kandidatima ove stranke. Tim koji je ponudila DF stranka je predvođen Goranom Kovačevićem koji je kandidat stranke za poziciju načelnika, dok se na listi za općinsko vijeće nalazi također 36 kandidata. U pogledu ravnopravnosti spolova lista za općinsko vijeće prednjači u odnosu na druga dva konkurenta (SDA, SDP) i ima preko 41% kandidatkinja, dok je u pogledu kandidiranja mladih na istom nivou kao i SDP sa 34% zastupljenosti mladih. U pogledu obrazovanja kandidata poput i druge dvije stranke/partije DF-ovi kandidati su od studenata do doktora nauka.

Kada je u pitanju program Demokratske fronte on je baziran na općim principima za sve jedinice lokalne uprave u onim općinama u kojima je ova stranka istakla kandidaturu za lokalne izbore 2016. godine. Okvirni program sadrži opće smjernice i načela djelovanja koja su u skladu sa Federalnim zakonom o lokalnoj samoupravi. Što se tiče konkretnog programa djelovanja ove stranke u općini Novi Grad nismo ga bili u stanju dobiti do vremena objavljivanja ovog članka, iako smo se pismeno obratili općinskom odboru za isti i dobili uvjeravanja da će biti proslijeđen na našu e-mail adresu.

Prva stranka kao i BPS – Sefer Halilović iako posjeduju zvaničnu  internet stranicu kao i profile na društvenim mrežama svoj program putem ovih medija nisu prezentirale široj javnosti niti ih učinile dostupnima. Kao i sve prethodne stranke i ovu smo kontaktirali u vezi programa za općinu Novi Grad međutim isti do danas nismo dobili, iako je bilo obećano da će u što skorijem roku poslati.

Izborni faktori u Novom Gradu Sarajevo

Bazirano na ukupnom programu, listama ponuđenih kandidata kako za vijeća tako i za poziciju načelnika, iskustvo, kao i činjenica da su u prethodnom mandatu vodili općinu Novi Grad Sarajevo očekivati je da će ove izbore Stranka demokratske akcije zajedno sa Savezom za bolju budućnost (ukoliko samo ponove razultate od prošlih izbora) pobijediti u utrci za načelnika. Međutim ono što predstavlja prijetnju kako jednoj tako i drugoj stranci jeste stabilnost koalicije SDA-SBB kako na državnom, entitetskom, tako i kantonalnom nivou. Stoga za SDA bi win-win situacija kada bi uspjeli osigurati poziciju načelnika istovremeno imajući najmanje relativnu većinu u skupštini, što ne bi dovodilo do zastoja u odnosima na relaciji načelnik – vijeće. Međutim, ovakva predizborna „koalicija“ može dovesti da povećanja broja glasača za SBB stranku jer im je tokom kampanje prezentirano jedinstvo u pogledu kandidata za načelnika.

Prohodnost vlasti, kao drugi faktor, je također ono što stavlja Stranku demokratske akcije u povoljniji položaj u odnosu na oponente. Njena povezanost od lokalnog do državnog nivoa kojom bi, u slučaju pobjede SDA imala u velikoj mjeri otvara vrata realizaciji programa koji ova stranka zagovara u predizbornoj kampanji. Realizacija programa drugih stranaka, pogotovo zbog isprepletenosti nadležnosti sa višim nivoima vlasti bi u najmanju ruku bila dosta usporena, u nekim slučajevima čak i neizvediva.

Treći faktor koji doprinosi boljoj poziciji SDA u odnosu na druge stranke jeste činjenica da se „ponuda stranaka“ za biračko tijelo koje je tradicionalno pripadalo SDP-u u najmanju ruku utrostručila učestvovanjem Demokratske fronte i Građanskog saveza (samo za vijeće) na ovim izborima. Dok se glasačko tijelo ljevice dijeli, velike stranke desnice su u najmanju ruku ujedinjene.

Četvrti faktor koji će u velikoj mjeri utjecati na rezultate ovih izbora jeste „friško“ sjećanje na projekte koje je općina pod vodstvom načelnika Efendića u prethodnom mandatu realizirala.  Što će u mnogome utjecati na izbor građana Novog Grada Sarajevo.

 

PROČITAJTE I...

Koriste se podrivačke metode, u specijalnom ratu poznate i kao vađenje sadržaja ispod temelja objekta koji se želi srušiti. Podrivanje se koristi rušenjem konstrukcije države kroz pravni sistem, opstruiranjem zakona i ustavnog poretka države, uspostavljanjem paralelnih paradržavnih, paravojnih, paraodgojnih, paraobrazovnih i parapolitičkih tvorevina. Potonje se u ovom trenutku koriste kao grupe za pritisak na legalne političke snage radi njihovog oslabljivanja. Grupe za pritisak jesu forma specijalnog rata koje se planski kreiraju s očekivanjem da će nastati političke krize i koriste se da bi se umanjila efikasnost legalnih političkih snaga, a u konkretnom slučaju, pod tretmanom grupa za pritisak, koje su godinama stvarane unutar nje same, trenutno se nalazi SDA. U široj slici ovdje, prije svega, govorimo o djelovanju političkih faktora Srba i Hrvata oličenim u pojavama Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji su glavna poluga u subverzijama specijalnog rata

PRIDRUŽITE SE DISKUSIJI