Dr. Rifet Šahinović, profesor u Medresi “Džemaluddin Čaušević” u Cazinu i predavač na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću